ORGANISATION

Hertha Levefællesskab blev etableret i 1996 efter ti års arbejde med projektering, planlægning og fundraising. Fra begyndelsen blev der dannet en række uafhængige instanser med hver deres opgave i levefællesskabet:

HERTHA STØTTEFORENING

Støtteforeningen var første skridt til en formalisering af arbejdet henimod virkeliggørelse af visionen, som initiativgruppen havde formuleret. Støtteforeningen tog derefter initiativ til at oprette en fond – kaldet Landsbyfonden som skulle finansiere, opføre og drive de nødvendige bygninger for stedets aktiviteter. I dag ejer Landsbyfonden således bygningerne, der rummer bofællesskaberne som aktivitet og hvor de udviklingshæmmede har individuel lejekontrakt med fonden.

LANDSBYFONDEN

Landsbyfonden stiftedes i 1992 med det formål at være den økonomiske og juridiske akse i projektet omkring Hertha Levefællesskab. Landsbyfonden er en almennyttig, erhvervsdrivende fond. Fonden ejer jorden og de faciliteter, som er de udviklingshæmmedes arbejdsplads, og derudover bofællesskabets huse og en del almindelige lejeboliger.

BOFÆLLESSKABERNE

Hertha Bofællesskaber og Værksteder (socialøkonomisk virksomhed) er den selvejende institution, som Landsbyfonden har stiftet – med det formål at drive beskyttet beskæftigelse for en gruppe udviklingshæmmede og ansætte de medarbejdere, som skal yde hjemmevejledning for udviklingshæmmede beboere i bofællesskaberne. Der blev fra start etableret driftsoverenskomst mellem institutionen og kommunen.

FÆLLESLEDELSEN

Fællesledelsen er grundejer- og borgerforening med ansvar for de forpligtelser, der bl.a. er formuleret i lokalplanen. Alle der flytter ind i levefællesskabet betaler et bidrag til denne forening til vedligeholdelse af fællesarealer m.m.

LANDSBYMØDET

Landsbymødet er et forum for alle voksne beboere i Hertha Levefællesskab og øvrige med tilknytning til Hertha. Her drøftes og bearbejdes alle overordnede emner, og der orienteres om igangværende initiativer og mandatgruppers arbejde. Landsbymødet træffer ikke beslutninger, men tilkendegiver synspunkter og foretager indstillinger til Fællesledelsen.

Hertha Levefællesskab

Landsbyvænget 14

8464 Galten